دوفصل‌نامه علمي ـ پژوهشي انوار معرفت

بر پايه اصول عقلي، معارف ديني و آموزه‌هاي عرفاني، انسان، هستي و متن ديني داراي مراتبي متعدد و در طول هم هستند كه مي‌توان آنها را در دو مرحلة كلي ظاهر و باطن رده‌بندي كرد. گر چه عارفان مسلمان همواره معتقد بوده‌اند كه مراتب باطني هرگز از مرتبه ظاهر جدا نيستد و اين هر دو مراتب، يك حقيقت واحده‌اند، اما وجه همت خود را به كشف و تبيين مراتب باطني هستي در عرفان نظري، عالم انساني در عرفان عملي، نظري و متن ديني در تأويل عرفاني قرار داده‌ و در پاسخ به مسائل مطرح در اين سير باطني، سعي وافري داشته‌اند و به رمزگشايي از هستي، حقيقت انساني و متون ديني پرداخته‌اند. از اين‌رو، در ميراث عظيمي كه از بزرگان معرفت بر جاي مانده است، گوهرهايي پر بها در حوزه‌ ساحت‌‌هاي باطني موجود است كه تنها با تحقيق و پژوهشي صبورانه و منصفانه امكان دست‌يابي به آنها فراهم مي‌آيد.

بر اين اساس، «حكمت عرفاني» در هدف نخست خود به دنبال تبيين اين گونه معارف ارزشمند و در جستجو و يافتن پاسخ پرسش‌هاي معرفتي عصر حاضر، با رجوع به اين ميراث سترگ است. البته، به يقين عارفان اگر چه از مقام بالايي برخوردارند، اما در بيان حقايق معصوم نبوده‌اند؛ چه بسا در پاره اي مواضع در حلّ مسئله يا تبيين حقيقت و يا تأويل متن ديني به خطا رفته ‌باشند. از اين‌رو، اين نشريه از نقدهاي منصفانه مبتني بر روش علمي استقبال مي‌كند؛ چه اينكه اين نقد‌هاي منصفانه را تكميل ميراث عرفان اسلامي دانسته و اميدوار است با چنين نقدهاي روشمند، علم عرفان به كمال بيشتري دست‌ يابد.

همچنين بناي «حكمت عرفاني» آن است كه به مباحث وابسته به عرفان همچون فلسفه عرفان، تاريخ عرفان، عرفان ادبي، عرفان تطبيقي، نقد و بررسي فِرَق، تصوف و عرفان‌هاي نوظهور بپردازد. از اين‌رو، در تمامي اين حوزه‌ها و يا ساير حوزه‌هاي مرتبط، از دوستداران عرفان و معنويت مي‌خواهيم ما را در اين رسالت خطير ياري‌ رسانند و اين نشريه‌ را وسيله‌اي براي بيان انديشه‌هاي عرفاني و معنوي خود تلقي كنند.

رتبه علمي

علمي ـ پژوهشي

دوره انتشار

دوفصل‌نامه

صاحب امتياز

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

مدير مسئول

علي‌رضا كرماني

سردبير

احمد حسين شريفي

مدير اجرايي

روح‌الله فريس آبادي

هيئت تحريريه

 

علي اميني‌نژاد استاد سطح عالي فلسفه و عرفان حوزه علميه قم
 amininejadali@gmail.com

حسن سعيدي دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
h-saeidi@sbu.ac.ir

عسكري سليماني اميري دانشيار مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني ره
solymaniaskari@mihanmail.ir

احمدحسين شريفي استاد مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره
sharifi1738@gmail.com

يارعلي‌كرد فيروزجايي دانشيار دانشگاه باقرالعلوم ره
Firouzjaei@bou.ac.ir

محمد فنايي اشكوري استاد موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره
eshkevari@qabas.net

غلامرضا فياضي استاد مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني ره
fayyazi@iki.ac.ir

محسن قمي دانشيار دانشگاه باقرالعلوم ره
ghomi@iranculture.org

عليرضا كرماني دانشيار مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره
Kermania59@yahoo.com

محمد مهدي گرجيان دانشيار دانشگاه باقرالعلوم ره
mm.Gorjian@yahoo.com

دورنگار

025-32934483

نشاني الكترونيك

h.e@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپا چاپي

2645-8217
شاپا الكترونيك 2980-826X