دستاوردهاي تبيين آموزه «سريان انسان كامل در عالم» از منظر عرفان اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 13، پاييز و زمستان1396

داريوش رجبي/ دانشجوي دكتري فلسفه اسلامي، مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني ره    mortaza011@gmail.com
احمد سعيدي/ استاديار گروه عرفان اسلامي، مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني ره     adsaeidi67@yahoo.com 
دريافت: 04/06/1397 - پذيرش: 01/11/1397

چکيده
در يک تقسيم‌ کلي، مباحث عرفان نظري به دو بخش «توحيد» و «موحد» تقسيم مي‌شود. بخش دوم به بررسي حقيقت انسان کامل، رابطة او با حق تعالي، و جايگاه او در هستي مي‌پردازد. يکي از مسائل مهم بخش دوم، که در حل و فهم مسائل ديگر نيز نقش چشم‌گيري دارد، مسئلة «سريان انسان کامل در مراتب عالم» است. تبيين  اين مسئلة مهم عرفاني علاوه بر اينکه به فهم روشن‌تر حقيقت انسان کامل و جايگاه او در چينش نظام هستي کمک قابل توجهي مي‌کند، دستاوردهاي علمي ديگري نيز دارد. درک روشن‌تر و فهم بهتر «علم انسان کامل به حقايق اعيان و اسما»، «قدرت تصرف تکويني انسان کامل در عالم و تدبير امور خلق»، «وساطت انسان کامل در رسيدن فيض حق به اعيان و اسما»، «انتساب افعال و صفات ساير مراتب عالم به انسان کامل» و «سبب بودن انسان کامل براي بقاي عالم» از مهم‌ترين استلزامات و دستاوردهاي تبيين مسئلة سريان انسان کامل در عوالم است که اين نوشتار با روش تحليلي ـ توصيفي آنها را تبيين كرده است.
کليدواژه‌ها: انسان کامل، سريان، علم، تدبير، فيض.