عينيت در عين غيريت حق و خلق از نگاه عرفان نظري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال پنجم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1395

محمد‌علي مالاميري/ دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفة اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     ‌ali.kojuri@gmail.com

حسين مظفري/ استاديار مؤسسة‌ آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     Mozaffari48@Yahoo.com
دريافت: 08/08/1395 ـ پذيرش: 21/12/1395
چکيده
يکي از مسائل مهم عرفان نظري، رابطۀ حق و خلق است. از نگاه عارفان، اين رابطه به شکل عينيت در عين غيريت است؛ يعني حق‌تعالي از جهتي عين مخلوقات، و از جهتي مغاير با آنهاست. از نگاه ايشان، تنها مصداق بالذات وجود، حق‌تعالي است و چنين وجودي به سبب نامتناهي بودن، تمام مواطن را پر کرده و هيچ موطني از او خالي نيست و اين سبب عينيت حق‌تعالي با تک‌تک تعينات مي‌شود. از سوي ديگر، چنين وجودي به سبب مطلق بودن، فراتر از تمام تعينات و در نتيجه، غير آنهاست. اين رابطه، که يکي از نتايج وحدت شخصي وجود است، سبب به وجود آمدن سؤالات و ابهاماتي شده است. اين نوشتار بر آن است تا با تبيين مدعاي عارفان و واکاوي آموزه‌هايي که سبب اين نگرش شده، درکي بهتر و مفهومي روشن‌تر از اين رابطه ارائه دهد.
کليد‌واژه‌ها: عينيت، غيريت، رابطۀ حق و خلق، وحدت شخصي وجود، تجلي، عينيت در عين غيريت.