طور وراي عقل از ديدگاه ابن‌عربي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 13، پاييز و زمستان1396

مهدي بابايي المشيري/ استاديار گروه فلسفه مؤسسة‌ آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     mahdi_babaei_44@yahoo
دريافت: 03/09/1397- پذيرش: 28/11/1397

چکيده
عقل قوه‌اي از قواي نفس ناطقه است. عقل از آن نظر که قوة فکر را به کار مي‌گيرد و از طريق آن علم و معرفت کسب مي‌کند، محدود است؛ اما عقل از آن نظر که داراي خاصيت قبول است، حدي ندارد و از اين حيث، هيچ امري وراي طور عقل محسوب نمي‌شود. دو احتمال در تفسير طور وراي عقل قابل طرح است: «ما يحيله العقل» و «ما لايناله العقل»، که هر دوي آنها داراي نقص است. ابن‌عربي عنصر اساسي در علوم فوق طور عقل را به لحاظ روش، يافت شهودي و قلبي آنها دانسته‌است که با افاضه و تجلي حق تعالي صورت مي‌گيرد؛ اما به لحاظ محتوا، ممکن است برخي از انواع آن توسط عقل از راه استدلال فکري هم قابل حصول باشد.
کليد‌واژه‌ها: عقل، وراي طور عقل، قلب، شهود، فکر.