ضوابط تأويل عرفاني قرآن كريم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 13، پاييز و زمستان1396

حسين مظفري / استاديار گروه عرفان مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني ره    Mozaffari48@Yahoo.com
دريافت: 09/05/1397 - پذيرش: 16/10/1397

چکيده
«تأويل» يا تفسير باطني قرآن کريم از جمله اموري است که ظرافت و اهميت ويژه‌اي دارد و هرگونه سهل‌انگاري و بي‌دقتي در رعايت ضوابط و قواعد آن مي‌تواند افراد و جوامع را در برداشت از کتاب الهي به انحراف بکشاند. اين نوشتار به‌منظور جلوگيري از هر‌گونه افراط و تفريط در امر تأويل قرآن کريم و شفاف‌سازي هر چه بيشتر اين مسئله، به روش «توصيفي – تحليلي» و با استفاده از کلمات اهل معرفت، به سه ضابطة مهم براي تأويل اشاره کرده و ضمن تثبيت نظر ايشان، به نقد و بررسي نظر مخالفان آنان، اعم از اخباريان، برخي از فيلسوفان و متکلّمان و همچنين باطن‌گرايان پرداخته است. حاصل مطلب آن است که معاني تأويلي و باطني قرآن کريم نبايد با ظاهر قرآن کريم مخالف باشد، بلکه بايد با آنها تناسب داشته و نيز با قواعد ديني و عقل منوّر نيز مخالفتي نداشته باشد.
كليدواژه‌ها: ضوابط، تأويل عرفاني، قرآن کريم، عارفان مسلمان.