«خيال مطلق» در مدرسة عرفاني صدرالدين قونوي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هشتم، شماره اول، پياپي 14، بهار و تابستان1397

محمد علي اردستاني / استاديار گروه فلسفه، پژوهشگاه فرهنگ و انديشۀ اسلامي    ghlenab@gmail.com
دريافت: 24/10/1397 - پذيرش: 02/02/ 1398 
چكيده
مدرسة عرفاني صدرالدين قونوي بدون ترديد، بزرگ‌ترين مدرسه در دامنة مکتب عرفاني محي‌الدين عربي به شمار مي‌رود. يکي از مسائل مطرح در اين مدرسه، مسئلة «خيال» است که در دو ساحت مطلق و مقيد مطرح شده است. عالم مثال مطلق، امرى ميان عالم ارواح و عالم حس و منزل سوم غيب هويت است، و عالم خيال مقيد، عالم متوسط ميان نشئة عنصرى انسان و روحانيت و معناي اوست. در هستي‌شناسي عرفاني، تميز به اطلاق و تقييد و تعيّن و لا تعيّن است و تعيّن خيال مطلق، از امتزاج نور و ظلمت است. 
كليد‌واژه‌‌ها: مثال مطلق، خيال مقيّد، وجود، عدم ظهور، نور، ضيا، ظلمت.