ظرفيت‌هاي نظري عرفان اسلامي در تمدن‌سازي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هشتم، شماره اول، پياپي 14، بهار و تابستان1397

محمد محمودي / دانشجوي دکتري مدرسي معارف اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي قم    mahmoodi.mod@gmail.com
عليرضا کرماني / دانشيار گروه عرفان اسلامي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره‌    Kermania59@yahoo.com

دريافت: 23/11/1397 - پذيرش: 26/03/1398
چکيده
آثار مباني نظري عرفاني، در سطوح گوناگون حيات انسان، حتي تا ساحت اجتماعي و تمدني قابل امتداد است. يکي از ابعاد تمدن، مباني نظري و فکري است که در جايگاه زيربناي تمدن قرار دارد. ارتباط مباني نظري عرفاني با تمدن‌سازي نيز در همين نکته نهفته است. عرفان اسلامي در ضمن برخورداري از ظرفيت‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و هنري، داراي  ظرفيت‌هاي نظري منحصر به فردي است که در سطح مباني نظري تمدن مي‌تواند ايفاي نقش کند. پژوهش حاضر نقش آموزه‌هاي عرفاني را در بعد نظريِ تمدن بررسي كرده و با بررسي متون عرفان اسلامي و تحليل محتواي گفته‌هاي عارفان، مباني فکري آنان را در اين بعد از  تمدن استخراج نموده و مباني نظري عرفان اسلامي را در باب فلسفة نظري تاريخ تمدن، جايگاه هستي‌شناختي وحدت و نقش تمدني آن، نگرش سيستمي به تمدن، پيوند ظاهر و باطن در تمدن اسلامي، جايگاه انسان و مقصد و مقصود حقيقي او و اهميت شهود در معرفت‌شناسي تبيين ساخته است.
کليدواژه‌ها: تمدن نوين اسلامي، ظرفيت‌هاي عرفان اسلامي، تمدن‌سازي، عرفان و تمدن.