مقايسة تطبيقي ديدگاه شهداي دفاع مقدس و خواجه عبد‌الله انصاري دربارة منزل سلوكي عرفاني «يقظه»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هشتم، شماره اول، پياپي 14، بهار و تابستان1397

محمد ميري / استاديار دانشكدة معارف اسلامي دانشگاه تهران    m.miri57@ut.ac.ir
دريافت: 25/12/1397 - پذيرش: 29/04/1398

چکيده
نخستين قدم در مسير سلوک الي الله با «يقظه» يا همان بيداري از خواب غفلت برداشته مي¬شود. خواجه عبدالله انصاري مهم‌ترين مؤلفه‌هاي تأثيرگذار در اين منزل را در کتاب منازل السائرين برشمرده است. شهداي دفاع مقدس، که به گواهي امام خميني ره، قله‌هاي سلوک و عرفان را فتح کردند، نيز در دست¬نوشته‌هاي باارزش خود، تا حدي به ويژگي‌هاي منزل «يقظه» پرداخته‌اند. اين نوشتار به روش «تحليلي – کتابخانه‌اي»، در يک مقايسة تطبيقي، نزديکي بسيار نگاه شهداي دفاع مقدس به منزل عرفاني «يقظه» را با نگاه پير هرات اثبات مي¬کند. اشارات شهيدان به عوامل مؤثر در يقظه همچون «شنيدن علم»، «معرفت نفس»، «بزرگ¬داشت حق متعال»، «چشم داشتن به واردات غيبي حق متعال»، «غنيمت شمردن فرصت باقيمانده از عمر»، «تصديق وعيد حق متعال»، «همنشيني با نيکان» و «ترک¬گفتن عادات مرسوم» نشان از رسوخ آنها در اين منزل عرفاني و نزديكي نگاه آنها با نگاه خواجه عبدالله انصاري دارد.
کليدواژه‌ها: عرفان عملي، منزل سلوکي، يقظه، عرفان در دفاع مقدس، خواجه عبد‌الله انصاري، سبک زندگي، شهداي دفاع مقدس.