ظهور حضرت قائم عج الله تعالي الفرجه الشريف، تجلي توحيد با دولت اسم الباطن

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 15، پاييز و زمستان1397

محمد‌رضا عابديني/ استاد سطح عالي حوزه
ابراهيم‌پورعلي/ سطح چهار حوزه     abca883883@gmail.com
دريافت: 21/06/1398 - پذيرش: 12/08/1398

چکيده
ظهور حضرت قائم عج الله تعالي الفرجه الشريف و استقرار حکومت آن حضرت، موجب تغييرات گسترده در حيات عمومي بشريت خواهد شد؛ اما اين تحول عظيم داراي روح کلي است، و آن تجلي توحيد با دولت و هيمنة اسم الباطن است. در اين مقاله سعي شده است با پژوهشي در روايات اهل‌بيت عليهم السلام دربارة ظهور، به اين پرسش پاسخ داده شود که روايات مربوط به ظهور حضرت قائم عج الله تعالي الفرجه الشريف چگونه بر تجلي اسم الباطن در اين دوران دلالت دارد و در اين زمينه به شواهدي از کلمات اهل‌معرفت استناد شده است. 
كليد‌واژه‌ها: ظهور حضرت قائم عج الله تعالي الفرجه الشريف، توحيد، اسم الباطن، اسم الظاهر، رجعت، قيامت.