نظرية ظهورات وجوديه از خزائن الهيه

سال دهم، شماره دوم، پياپي 21، پاييز و زمستان 1400، ص 83ـ96

محمدعلي اردستاني / استاديار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي    aghlenab@gmail.com
دريافت: 11/01/1400 - پذيرش: 04/05/ 1400

چکيده
ظهور هستي امکاني از مبدأ هستي، مسئله‌اي است که نوع ديدگاه دربارة آن، تأثيري بسزا در تحقيقات مابعدالطبيعي از جهت نظري در قوس نزول و تقربات سلوکي از جهت عملي در قوس صعود دارد و به دليل اين اهميت، همواره مرکز توجه محققان با گرايش‌هاي گوناگون بوده است. پژوهش در اين مسئله، هم نحوة رابطة خالق و مخلوق و هم نحوة تمايز آنها را آشکار مي‌سازد که اين بيانگر ضرورت تحقيق در اين مسئله است. مسئلة اصلي اين نوشتار بررسي نزول هر شيء و ظهور آن از مبدأ هستي و لازمة اين نزول و ظهور از ديدگاه کتاب الهي است که به روش استنباطي در فرايندي اجتهادي از متن ديني به انجام رسيده است. ازجمله نتايج تحقيق آن است که ظهور هر شيء به نزول از نزد حق‌تعالي بوده، نزول يا همان آفرينش، مقرون به قدر است و اين مقرونيت به نحو لازم است که انفکاک آن امکان ندارد. پس ظهور شيء به وجود صرفاً با قدر است و از جمله دستاوردهايش اين است که نتيجة استنباطي در مابعدطبيعت اجتهادي، هماهنگ با نتيجة استدلالي در مابعدطبيعت استدلالي است که براين‌اساس از سويي نقد ديدگاهي که به سلب کلي، مابعدطبيعت اسلامي را جداي از دين الهي به‌شمار مي‌آورد، روشن شده و از سويي ظرفيت معرفتي بي‌پايان کتاب الهي در تحليل و تثبيت مسائل بنيادي مابعدالطبيعي آشکار مي‌گردد.

كليد‌واژه‌ها: خزائن، شيء، وجود، ظهور، قدر.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
83