جايگاه هستي‌شناسانه ملائكه نسبت به انسان كامل

سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1392، ص 61 ـ 73

عليرضا كرماني/ استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)       Kermania59@yahoo.com
حسين صدري / كارشناس ارشد عرفان اسلامي مؤسسة ‌آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    sadria63@jmail.com
دريافت: 10/10/1392 ـ پذيرش: 11/3/1393
چكيده
بي‌شك نظام هستي توسط وسايط و رسولاني از جانب حق‌‌تعالي اداره و تدبير مي‌شود؛ برخي از اين رسولان ملائكه هستند و در سراسر هستي از ابتداي تعينات خلقي حضور دارند. حضور ايشان در اولين مرتبه هستي موجب قرب و جايگاه ويژه‌اي براي آنها شده است. انسان‌ها نيز با اينكه در آخرين مرتبه هستي، يعني عالم ماده جاي گرفته‌اند، قادرند با سلوك و ابزار معرفتي به مراتب بالا صعود كرده، خود را قرين عوالم علوي كنند. در اين ميان، انسا‌ن‌هاي كامل به دليل برخورداري از جامعيت اسمايي، به‌عنوان عالم اكبر و واسطه فيض بر ساير مخلوقات شرافت مي‌‌يابند و در كمالاتي سير مي‌كنند كه حتي كرّوبين و مقربين از ملائكه، هيچ‌گاه به رتبه وجودي ايشان نائل نمي‌شوند. ازاين‌رو، ملائكه در اصل خلقت و ادامه حيات خود، به انسان كامل نيازمندند و دائم در محضر و خدمت او مي‌باشند؛ چراكه ايشان شأني از شئون انسان ‌كامل هستند.

كليد‌واژه‌ها: ملائكه، انسان‌كامل، هستي‌شناسي و عرفان.

مقدمه

عرفان اسلامي با ابزارهاي سلوكي و معرفتي، به دنبال كشف حقايق در عالم است و مجموع كشفيات و شهودات را عمدتاً در قالب نظام وحدت وجود ارائه مي دهد و پس از اثبات وجود حقيقي و مستقل، به دنبال تبيين كثرات در عالم رفته و مراتب هستي را در سلسله مباحث خاصي بيان مي كند. طبق آنچه كه در متون عرفاني گزارش شده است، هستي داراي مراتب متعدد است؛ هريك از مراتب داراي ويژگي هاي خاصي مي باشد. براي نمونه، عالم عقول و مفارقات از طبيعت و ماده مجرد بوده و اقرب به مقام وحدت است. ملائكه به عنوان رسل الهي در سراسر مراتب هستي حضور دارند و مستقرينِ در هر مرتبه اي، از اوصاف و ويژگي هاي خاصي برخوردارند. طبيعتاً قابليت هاي متعدد در ايشان وظايف بخصوصي را به دنبال خواهد آورد. ازاين رو، داراي أصناف گوناگوني هستند و كرّوبين از آنها در مرتبه عقول و مفارقات است و ملكوتيان در سماوات و أرض سكني گزيده اند. در حالي كه انسان در عالم ماده استقرار يافته است. با وجود اين، چه نسبتِ هستي شناسانه اي ميان انسان و ملائكه تصور خواهد شد؟ آيا جاي گرفتن كرّوبين در مراتب بالاي هستي و قرب به وحدت، سبب افضليت و برتري نسبت به ساير مخلوقات نمي گردد؟

ملائكه در لغت و اصطلاح

ريشة لغوي ملائكه از مواردي است كه داراي اختلاف است. در كتب لغت متقدمان، ماده اصلي آن را أ ل ك و م ل ك مي دانستند (فراهيدي، 1414ق، ج 5، 409؛ جوهري، 1399ق، ج 4، ص 1611). اما از لسان العرب به بعد، ماده ل أ ك نيز افزوده شد (ابن منظور، 1363، ج 10، ص 481). لغويان معاصر هر سه ريشه را ذكر مي كنند.

بنابراين، ملائكه مطابق آنچه كه در كتب لغت ذكر شده، داراي سه ريشه مي باشد: ألك، لأك و مُلك؛ هر گاه از ماده و ريشه ألك و لأك باشد (به معناي رسالت)، به حيث رسالي ملائكه اشاره دارد، و هرگاه از ماده و ريشه مُلك باشد (به معناي شدّت و قوّت)، قواي عالم بودن ملائكه را بيان مي كند. در كتب عرفاني در ريشه يابي ملك، تأكيد و اصرار بر ماده الوكه مي باشد. اين ريشه را دقيق تر از ساير موارد ذكر كرده اند (ابن عربي، بي تا، ج 2، ص 255). البته در برخي از عبارات، ريشه آن را مُلك دانسته اند: اما در اكثر موارد، ريشة اول يعني الوكه را پذيرفته اند (ابن عربي، 1336، ص 36). در هر صورت، تعريف ملائكه در اصطلاح عرفان، بيشتر با تكيه بر جايگاه هستي شناسانه و ماهيتي آن ارائه شده است، ابن عربي در تعريف ملائكه، با اشاره به جايگاه برخي از ايشان مي گويد:

(و منها) موجودٌ مجرّدٌ عن المادّة و هي العقولُ المفارقةُ الروحانيةُ القابلةُ للتشكيلِ و التصوير ذواتُ الرقائق النورية و هي المعبّرُ عنها بالملائكةِ و هي لاتتحيز و لاتختصُّ بمكان دونَ مكان لذاتها و ليس لها شكلٌ تختصُّ به و لا صورة و إن كانت الصورةُ الّتي تظهرُ فيها متحيزةً... (همان، ص 20)؛ (ملائكه) موجودي است مجرد از ماده، و عقول مفارقه اي روحاني و با قابليت شكل و تصويرپذيري اند، ذواتي با رقايق نوري هستند. اين موجود (مجرّد) ملائكه ناميده مي شود. ملائكه متحيز نمي شود، لذاته مختص به مكان خاصي نمي شود، شكل يا صورتي كه ويژه آن باشد ندارد، هرچند كه در صورت ظاهر شده تحيز وجود دارد و....

عبدالغني النابلسي، ملائكة سماوي را چنين تعريف مي كند:

الملائكةُ و هي الأرواحُ المنفوخة في الأجسامِ النورية فوقَ الأجسام النارية و الترابية، و لهذا سكنتْ السماء (النابلسي، 1429ق، ج 1، ص 110)؛ ملائكه، ارواح منفوخ در اجسام نوريه هستند، كه برتر از اجسام ناريه و ترابيه اند. به همين دليل، در آسمان ها سكونت دارند.

تعريف انسان كامل

تعاريف زيادي براي انسان كامل در كتاب هاي گوناگون بيان شده است. همگي براساس ويژگي هاي انسان كامل مي باشد. ابن عربي در آغاز فص آدمي، با بيان هدف از خلقت مي گويد:

آن گاه كه خداوند متعال از حيث اسماي حسنايش خواست خويش را در كون جامع مشاهده نمايد... در حالي كه، جهان هستي را همچون شبحي بدون روح و آئينه اي غير تابان ايجاد كرده بود... انسان كامل را به عنوان روح عالم و آئينه تمام نماي هستي خلق كرد (ابن عربي، 1370، ج 1، ص 48ـ49).

محققان و عارفان هريك با برجسته كردن بخشي از جايگاه انسان كامل، به توصيف آن مي پردازند. برخي به مظهريت تامه اشاره كرده، مي گويند: كون جامع همان بنده و انسان كاملي است كه به إذن الهي مظهر اسماي حسناي خداوند بوده و در نتيجه، مثل اعلاي نام شريف ليسَ كمثلِه شيءٌ مي باشند (جوادي آملي، 1372، ص 32). برخي به ولايت، كه آخرين مرتبه از كمال اخير حقيقي انسان است، اشاره مي كنند و انسان كامل را در بالاترين مرتبه سلوك و قرب، كه همان ولايت است قرار مي دهند (طباطبائي، بي تا، ص 5)، با وجود اين انسان كامل مخلوقي خواهد بود كه هدف غايي از خلقت و ايجاد تمام عالم قرار مي گيرد.

2. برتري ملائكه يا انسان كامل؟

اوصاف و وظايف ويژه اي كه در برخي از ملائكه در نظام هستي گزارش شده است، حاكي از جايگاه و مقام خاص ايشان دارد. با وجود اين، آيا مي توان مخلوقي را برتر از ملائكه تصور كرد؟ اين پرسش، سبب شده ميان علما و مفسران، برخي برترين مخلوق را ملائكه و برخي در مقابل آنها، با توجه به جايگاه ويژه انسان كامل، برتري را به انسان كامل دهند. اما ديدگاه عرفان اسلامي در اين زمينه چيست؟

در نگاه هستي شناسانه و مقايسه جايگاه هريك از ملائكه و انسان كامل، بايد به قرب و بُعد و رتبه ميان هريك از اين دو، نسبت به حق تعالي بپردازيم و بررسي كنيم كه برتري و علوّ از آنِ كدام يك است. اساساً علو، ارتفاع، قرب، افضليت، أكمليت، أشرفيت و هر عبارت ديگر، در مقايسه مخلوقات با حق تعالي، نياز به دقت هاي فني دارد، و با استناد مباحث به آراء و شواهد مذكور در كتب اهل فن، به بررسي اشرفيت، اكمليت ملائكه و انسان كامل مقايسه با يكديگر مي پردازيم. لازم به يادآوري است كه اولاً أكمليت انسان كامل نسبت به ملائكه، مورد بحث عارفان مي باشد. ثانياً، همه عرفا، أشرفيت و أقربيت ملائكه عالين را نسبت به انسان الحيوان مسلّم گرفته اند و اختلافي در آن ندارند، اما أشرفيت و أقربيت ملائكه نسبت به انسان كامل نياز به بررسي دارد (قيصري، 1383، ص 886).

صدرالدين قونوي در كتاب الفكوك، در ابتداي فصّ عيسوي، به تمايز دو واژه اكمليت و اقربيت مي پردازد. حاصل بيان وي اين است:

معيار در اشرفيت، قرب به مقام وحدت است، طوري كه هر قدر به مقام وحدت نزديك تر باشد قرب و شرافت بيشتري كسب خواهد شد. لذا عالم عقول و مفارقات نسبت به عالم مثال أشرف است. همين طور عالم مثال نسبت به عالم ماده از شرافت بيشتري برخوردار است. اما معيار در أكمليت، به دارا بودن جمعيت و كمال اسمائي برمي گردد؛ بدين معني، ممكن است چيزي ظهور مادي داشته باشد اما به دليل برخورداري از جمعيت اسمائي، از عقول و مفارقات فراتر رفته و كامل تر باشد. بنابراين، معيار اكمليت برخلاف اشرفيت، قرب و بعد نيست، بلكه به جمعيت اسمائي است، و انسان كامل در اين مقام از ساير مخلوقات سبقت گرفته است (قونوي، 1371، ص 263ـ264).

فناري و صائن الدين تركه نيز با قونوي هم رأي مي باشند (فناري، 1384، ص16؛ تركه، 1378، ج ، ص600).

عبدالرزاق كاشاني، بدون اشاره به انسان كامل يا غيركامل، مقايسه با ملائكه عالين را به حقيقت انسان نسبت مي دهد و با ارائه دو حيثيت، هركدام از ملائكه و انسان را در لحاظي، أفضل از ديگري بيان مي كند. انسان از همه ملائكه و موجودات، اعم از عنصري و غيرعنصري، برتر است؛ چراكه حقيقت انسانيه، قابليت جمعيت اسمائي را دارد. درحاليكه غير از انسان، هيچ مخلوقي از اين قابليت برخوردار نيست. اما ملائكه عالين (مقرّبين) برتر از انسان مي باشند؛ چراكه نشأه نوريه و غيرعنصري دارند و همين سبب مي گردد تا از همه موجوداتي كه عنصري هستند برتر و افضل باشند. بنابراين، انسان به جهت جامعيت، افضل است و ملائكه عالين به جهت نشأه نوريه و غيرعنصري كه دارند، افضل هستند.

قال المحقّقون: رسلُ الملائكة أفضل مِن عامة البشر، فكلّ واحدٍ مِن الإنسان و الملائكة العالين فاضلٌ و مفضول، فالإنسان مِن حيث حقيقتِه الجامعة لجميع المراتب أفضل من الموجودات العنصرية و الطبيعية فكان الإنسانُ أفضل من الملائكة العالين عن ذلك الوجه، و العالون أفضل من الإنسان مِن حيث أنّه لم تكنْ نشأتُهم النورية عنصرية (كاشاني، 1370، ص 223).

جندي نيز در افضليت ملائكه عالين بر انسان، به تفكيك ميان انسان حيوان (مراد از انسان حيوان، انسان هايي است كه قابليت به كمال رسيدن را دارند اما به هر دليلي به كمال نمي رسند)، با انسان كامل تذكر مي دهد و مي گويد:

ملائكه عالين نسبت به انسان، حيوان افضل هستند. اما نسبت به انسان كامل برتري و فضيلتي ندارند؛ چراكه ملائكه عالين در ذات حق تعالي مستهلك و فاني شده اند و غير حق را نمي بينند. درحاليكه حقيقت انساني مستهلك در خَلقيت، و نوريت انساني مستهلك در ظلمت مي باشد. بنابراين، تفاوت در ماهيت و حقيقت سبب گرديده ملائكه عالين از نوع انساني برتر باشند (جندي، 1423ق، ص 545).

أنّ الملائكةَ العالين- و هم المهيّمة في سبحات وجه الحق- لفناءِ خلقيّتِهم و إستهلاكِهم عن أنفسِهم و عن سوي الحق في الحق خيرٌ مِن نوعِ الإنسان الحيوان لا الإنسان الكامل، لكونِ هذا النوع حقيقتهم مستهلكةٌ في خلقيّتِهم و نوريتِهم في ظلمتهم، بعكسِ الملائكةِ العالين (جندي، 1423ق: 545)

قيصري در شرح فصوص الحكم، همچون مؤيدالدين جندي، به جامعيت حقي و خلقي در انسان كامل اشاره مي كند و حقيقت انسانيت را غيرقابل قياس با ديگر مخلوقات الهيه دانسته و افضليت انسان كامل را اثبات مي كند. سپس، به اقسام انسان ها اشاره و او را با انواع ملائكه مقايسه مي كند. غير از كمّلين، انسان ها يا در مسير سير و سلوك اند و در نصف أعلي از دائرة حقيقت انسانيه هستند، و يا اينكه در طرف أسفل از دائرة حقيقت انسانيه اند و در مسير سير و سلوك نيستند. اين دسته از انسان ها، يا انسان هاي عادي اند و يا اشرار اند. دسته اول، از غير كمّلين كه در مسير سلوك و كمال هستند، از ملائكه أرضي و سماوي برترند؛ چراكه آنها به لسان ملائكه تسبيح مي گويند (از ملائكه عالين برتر نيستند و علو نسبت به عالين مختص انسان كامل است). دسته دوم، افراد عادي، كه در مسير سلوك نبودند، از ملائكه أرضي برترند و از ملائكه سماوي پائين تر هستند، و افرادي كه از اشرار و اسفل السافلين باشند، از همه مخلوقات الهي (از ديگر حيوانات و حتي گاهي از شيطان) پست تر خواهند بود.

أنّك قد علمتَ أنّ لكلِّ موجود مِن الموجودات وجهاً خاصاً لربّه لايشاركُه فيه غيره، و الإنسانُ جامعٌ لجميعِ تلك الوجوه، لأنّه جامعُ لجميع الحقائق الكونية و الإلهية، كما هو مقرّر عندَ جميعِ المحققين، فالإنسانُ من حيث حقيقتِه خيرٌ من جميعِ الموجودات، لذلك صار خليفة عليها. و مِن حيث خلقيته أيضاً الإنسان الكامل و الأقطاب و الأفراد خيرٌ مِن جميعها، لظهور الحق فيهم بجميعِ كمالاتِه و صفاتِه دون غيره. و غيرُهم من الأُناسي لايخلو إما أنّه وقع في النصف الأعلى من دائرةِ حقيقةِ الإنسان، أي وقعَ في الطرف الكمالي، أو في النصف الأسفل، أي الطرف النقصانى. الأوّل خيرٌ من الملائكةِ الأرضية و السماوية جميعاً، لتسبيحِهم للحقّ و تقديسِهم له بألسنةِ أكثرِهم، بل كلُّهم كالمتوسطين في الكمال المتوجهين إلي حضرة ذي الجلال. و النصف الثاني أدني مرتبةً من الملائكة السماوية، دونَ الأرضية، إلا مَن وقعَ في أسفلِ سافلين من الإنسان، فإنّه شرٌّ من كلّ حيوان و أدني مرتبة مِن كلّ شيطان (قيصري، 1383، ص887).

صدرالمتألهين، با اشاره به مقام جمعي انسان كامل، افضليت را در مقام علم به انسان كامل نسبت مي دهد. اما در مقام عمل ملائكه را برتر از انسان ها مي داند؛ چراكه قابليت و كارآيي ملائكه در مقام عمل، بسيار بالاتر از انسان ها است. تقرير صدرالمتألهين به بيان زير است:

1) انسان و ملائكه داراي مراتب و طبقات متفاوت هستند؛ مراتب ملائكه از أرواح المهيمه آغاز و به ملائكه أرضي ختم مي گردد و مراتب انسان از أرواح انبياء و اوليا آغاز و در انسان هاي پست ختم مي گردد.

2) ملائكه داراي انواع و مراتب مي باشند: الف. ملائكه علوم؛ ب. ملائكه اعمال. همچنين در ملائكه اعمال، برخي مَلك جنّت و رحمت و برخي ملك نار و عذاب مي باشند.

3) اصناف بشر: دو دسته اند: الف. اهل معرفت و قرب؛ ب. اهل عمل. همچنين افراد اهل عمل، برخي عمل به اطاعت الهي و برخي عمل به عصيان الهي مي كنند. ملائكه اعمال در مقايسه با انسان هاي اهل عمل، أفضليت دارند؛ چراكه قدرت بر طاعت و عمل در آنها بسيار بالاست و در مقايسة ملائكه علوم با انبياء و اولياء (انسان هاي كامل)، بايد گفت: انبياء و اوليا أفضل هستند؛ چرا كه مقام جمع ميان علم و عمل را دارند و عارف به جميع اسماء الهي هستند. همين امر سبب گرديده تا انسان مستحق مقام خلافت الهي باشد (صدرالمتألهين، 1366، ج 3، ص 68-70)

تقريرات و تحليل هاي محققان عرفا، كه نوعاً متأثر از بيانات محيي الدين ابن عربي است، در زمينه افضليت ملائكه يا انسان كامل مطرح گرديد. بنابراين، بايد گفت: انسان كامل به دليل حيثيت منحصر به فردي كه در ميان مخلوقات الهي دارد، به مقام جمعي و كمال اسمائي رسيده است. همين امر سبب افضليت و اكمليت در او گرديده است. آري، ملائكه عالين، به دليل قرب و نزديكي به مقام وحدت از اشرفيت برخوردار هستند. اما ارواح انبياء و اولياء (كمّلين) نيز با قابليت هاي ويژه اي كه دارند، قادرند به مقام و كمالي دست يازند كه تمامي واسطه ها را از ميان برداشته و به مقام قرب نائل گردند. با وجود اين، مقام قرب نيز اختصاص به ملائكه عالين نخواهد داشت. در نهايت، انسان كامل مي تواند، صفات أكمليت، أشرفيت و أفضليت را در خود محقق سازد و از سائر موجودات پيشي گيرد. شاهد بر اين مدعا، مي تواند حديث نبوي باشد كه حضرت صلي الله عليه و آله فرمودند: لي مَع اللّهِ وقتٌ لا يسعني فيه ملَكٌ مقرَّب و لا نبي مُرسلٌ (مجلسي، 1403ق، ج 18، ص 360).

3. علت برتري انسان كامل بر ملائكه

ملائكه داراي درجه و قرب عالي در نظام هستي مي باشند. اما در مقابلِ انسان كاملي كه جامع جهات حقي و خلقي است، در مرتبه اي پايين تر قرار مي گيرند. اكنون بايد گفت: چه عاملي در ملائكه سبب شده تا در مرتبه پائين تر از انسان كامل قرار بگيرند و نتوانند اكمل مخلوقات باشند. در نتيجه، ملائكه به نوعي در خدمت انسان كامل باشند. اين تحليل، به تبيين رابطه هستي شناسانه ميان آن دو كمك شاياني خواهد كرد.

محقق فرغاني در منتهي المدارك، به تبيين سرّ مطارحه و مناظره ميان ملائكه هنگام خلقت و امر به سجده آدم، مي پردازد. پس از پاسخ به چند سؤال، سبب اكمليت انسان كامل را بيان مي كند. آن پرسش ها عبارتند از: 1. شرايط موجود در مخلوق كامل چيست؟ 2. آيا ملائكه داراي جمعيت ثلاث هستند؟ 3. شرايط خلافت الهي چيست؟ 4. نواقص موجود در ملائكه در مقايسه با انسان چيست كه موجب شده ملائكه قابليت خلافت الهي را نداشته باشند؟ توضيح و پاسخ اين سؤالات، در چهار مقدمه به طور مختصر بيان مي شود (فرغاني، 1428ق، ج 1، ص 96ـ101).

الف. دو جهت كمال كامل

كمال هر كلّ از دو حيث ظاهر مي گردد، يك. مجموعه كامل باشد، هرچند در اجزاء داراي نقص است؛ يعني در مجموع كامل است، اما در اجزاء نواقصي دارد. دو. كمال در همه اجزاء وجود دارد و تك تك أجزاء بدون نقص باشند. (هم در اجزاء كامل اند و هم بالمجموع)، كمال در انسان از نوع دوم است. طوري كه هم به نحو كلّي و هم مِن حيث المجموع عاري از نقص است و هم در اجزاء او (قوا و شئون نفس انساني)، او هيچ نقصي وجود ندارد.

ب. حقيقت ملائكه

ملائكه داراي سه جمعيت هستند. مقصود از وجود جمعيات ثلاث در ملائكه، عبارت است از: يك. حقيقة الحقايق و تعين اوّل به كليت خود در آنها سريان دارد. دو. وجود مطلق و حضرت وجوب در تعين ثاني كه شامل همه كمالات است، در آنها سريان دارد. سه. جهت امكاني كه قابل همه صور و احكام است، در ملائكه سريان دارد. ازاين رو، ملائكه در جريان خلقت حضرت آدم (و امر به سجده) گفتند: در ما حقيقة الحقائق و جهت وجوبي و امكاني وجود دارد. پس ما صلاحيت خليفةاللهي را داريم (ر.ك: قيصري، سال1383، ص 342).

ج. شرايط قابليت خلافت اللهي

چهار شرط در خلافت وجود دارد كه ملائكه آنها را ندارند.

يك. ظهور جمعيات ثلاث بايد علي سبيل العدل باشد؛ هيچ يك غلبه بر ديگري پيدا نكند. اين در صورتي است كه در ملائكه جهت وجوبي و بساطت غلبه دارد و علي سبيل العدل نيست. درحالي كه، خليفه بايد عدالت داشته باشد و عدالت خود، كمال است. ازاين رو، اين شرط در ملائكه محقق نمي گردد.

دو. خليفه بايد هر سه جهتِ حسي، روحي و مثالي را داشته باشد. در حالي كه، ملائكه داراي جهت روحي هستند و محصور در مرتبه روحي اند. (جهات حسي و مثالي در ايشان وجود ندارد. البته توجه به اين نكته لازم است كه تنها ملائكه مقرب جهات روحي دارند، اما ملائكه سماوي جهت مثالي دارند). طبيعي است كه با يك جهت، نمي توان هر ذي حقي را به حق خودش رساند.

سه. خليفه بايد به لحاظ وجودي با همه اسماء ارتباط داشته باشد و بتواند به همه اسماء تعلق گيرد.

چهار. شرط چهارم، كه مهم ترين شرط مي باشد، علم به جميع مراتب و عوالم است، طوري كه اهل هر مرتبه و حقوق آنها را بشناسد و اعطا كند.

ملائكه هيچ يك از چهار شرط مذكور را ندارند. بنابراين، هيچ گاه مقام خلافةاللهي را نمي توانند از آنِ خود كنند.

د. نواقص در ملائكه

ازآنجاكه ملائكه از كمال موجود در انسان (و انسان كامل) بي خبر بودند و خود را برترين مخلوق مي دانستند، خداوند متعال ايشان را مورد امتحان و آزمايش (در جريان سجده بر آدم) قرار داد تا ايرادات و نواقصشان ظاهر گردد. پس از اين امتحان بود كه عدم صلاحيت ايشان نسبت به مقام خلافت الهي معلوم و آشكار گشت (فناري، 1384، ص 393-398).

از اين مقدمات، به دست آمد كه، ملائكه هرچند از جمعيات ثلاث بهره مند بودند، اما به دليل عدم جامعيت و نداشتن چهار شرط مذكور، صلاحيت خلافت را نمي يابند. انسان به عنوان تنها مخلوق الهي است كه اين قابليت را دارد و بالاترين مقام را در نظام هستي به خود اختصاص مي دهد و از همه اصناف ملائكه پيشي مي گيرد.

4. وابستگي ملائكه به انسان كامل

انسان كامل پس از صعود در مراتب هستي و با گذشتن از تعينات خلقي و با اتصال به مقام اسماء الهي، به جايگاه ويژه و اشرف مخلوقات مي رسد. در يك كلام، مي توان گفت: مظهري براي كامل ترين اسم الهي (اسم جامع الله) مي شود و اين قابليت را مي يابد كه همه اسماء الهي را در خود ظاهر گرداند. اين مقام سبب مي گردد كه اولاً، انسان كامل، روح و عامل بقاي عالم باشد. ثانياً، واسطه فيض الهي به ساير موجودات گردد. از اين رو، موظف مي شود فيض وجودي را ميان مخلوقات، با توجه به مقام و قابليت آن مخلوق، تقسيم نمايد. در نتيجه، به دليل اين جهت است كه عنوان عالم كبير (اكبر) را به انسان كامل داده اند. ازجمله اين مخلوقات در عالم، ملائكه هستند. همه ملائكه در هر رتبه و جايگاهي، در خلقت خود وامدار انسان كامل اند و با پرتو وجودي حقيقت محمديه، خلق (ظاهر) مي شوند و پا به عرصه عالم مي گذارند (قيصري، 1383، ص 127).

1. حقيقت محمديه و جبرئيل: اسم جامع الله در ميان اسامي حق تعالي، كامل ترين و جامع ترين اسم مي باشد. درواقع، سائر اسماء از اين اسم نشأت مي گيرند. اسم جامع الله در تمامي اسماء سريان دارد (يزدان پناه، 1389، ص 456). در بخش مظاهر اسماء الهيه (اعيان ثابته) نيز اين قاعده تكرار مي شود؛ بدين صورت كه مظهر اسم الله، جامع ترين مظهر است؛ جامع ترين تجلي خداوند در تمامي مظاهر سريان مي يابد. همه مظاهر به او وابسته خواهند بود؛ تجلي اعظم و مظهر اسم جامع الله، عبارت است از: حقيقت محمديه، حقيقتي كه كامل ترين و برترين مخلوق الهي است. بنابراين، تمام عالم از او مدد خواهند گرفت. جبرئيل، كه مظهر اسم العليم حق تعالي است، نياز به مدد رساني حقيقت محمديه دارد و بدون او نمي تواند در نظام هستي عملي را انجام دهد. ازاين رو، جبرئيل نيز از قوا و خادمان حقيقت محمديه قرار گرفته و پيوسته مطيع او خواهد بود. ... ثم إن العقل الأول المنسوب إلي محمد صلي الله عليه و آله، خلق اللّه جبريل عليه السلام منه في الأزل، فكان محمد صلي الله عليه و آله أبًا لجبريل و أصلا لجميع العالم (جيلي، 1418ق، ص 166).

نسبتي كه ميان حقيقت محمديه با جبرئيل بيان شد، در ميان او با اسرافيل و ساير ملائكه نيز برقرار است. از اين رو، تمامي ملائكه، در تجلي و ظهور خود به حقيقت محمديه وابسته خواهند بود.

2. حقيقت محمديه و اسرافيل: نور محمدي (حقيقت محمديه)، واسطه خلق جميع عالم مي باشد. اسرافيل، كه مظهر اسم الحي حق تعالي است، واسطة حيات در عالم مي باشد. اين وساطت در حيات عالم را از نور محمدي اخذ مي كند؛ چراكه اسرافيل از قلب محمدي، يعني محل حيات خلق شده و به تصرف در عالم و إحياي موتي مأموريت يافته است.

و لمّا خلقَ اللّهُ تعالي العالمَ جميعَه مِن نور محمّد صلي الله عليه و آله، كان المحلُ المخلوقُ منه إسرافيل قلبَ محمّد صلي الله عليه و آله... فلهذا لمّا كان إسرافيلُ عليه السلام مخلوقاً مِن هذا النور القلبي، كان له في الملكوت هذا التوسّع و القوّة، حتى أنّه يحيي جميع العالم بنفخة واحدة بعدَ أن يميتَهم بنفخةٍ واحدةٍ... (همان، ص 163).

3. حيقيت محمديه و ميكائيل: خداوند از نور محمدي صلي الله عليه و آله ملكي را خلق مي كند و آن ملك را واسطه رزق و مقدّرات عالم قرار مي دهد، آن ملك اسرافيل نام دارد.

خلَق اللّهُ روحاً مِن نورِ همّته اللاحق وسعها وسع رحمته، فصيّرَ ذلك الروح ملكا و... ثم وكَّله بإيصال كلّ مرزوق رزقَه و إعطاءِ كلّ ذي حق حقَّه، لأنّه الرقيقة المحمدية المخلوقة من الحقيقة الأحدية، فلمّا استقام مقام الموكل الوكيل، و أقسطَ في إعطاء كلّ ذي حق حقَّه قسط مَن يزن أو يكيل... يسمّي هذا الروح ميكائيل... ( همان، ص173)

4. حقيقت محمديه و عزرائيل: عزرائيل از نور وهْم محمدي صلي الله عليه و آله خلق شده است (وهْم محمدي به دليل آنكه آميخته با قهر الهي ظاهر شده، بر ديگر قواي انساني غلبه مي يابد).

خلقَ اللّهُ وهْمَ محمّد صلي الله عليه و آله مِن نورِ إسمه الكامل، و خلق اللّهُ عزرائيلَ مِن نور وهْم محمّد صلي الله عليه و آله، فلما خلق اللّهُ وهْمَ محمّد صلي الله عليه و آله من نوره الكامل أظهره بالوجود بلباس القهر، فأقوى مقهور بوهْمه شيء يوجدُ في الإنسانِ القوة الوهمية فإنّها تقلب العقلُ و الفكر، و المصورة و المدركة و كلُّ قوى فيه فإنه مقهور بوهمه... (همان، ص 166).

5. حقيقت محمديه و ساير ملائكه: ساير ملائكه از نور فكر محمدي صلي الله عليه و آله خلق شده اند. و پس از آن، ملائكه سماوي و أرضي به حفظ سماوات و أرضون موكل گرديدند. خلق اللّهُ من فكرِ محمّد صلي الله عليه و آله أرواحَ ملائكةِ السموات و الأرض، وَ وكَّلَهم بحفظِ الأسافل وَ الأعالي، فلا تَزال العوالمُ محفوظةً ما دامتْ بهذه الملائكةِ ملحوظة... (همان، ص 176).

عارفان براي اينكه شأن و مظهر بودن ملائكه نسبت به انسان كامل بهتر درك شود، از صور ذهني انسان ها مدد گرفته، و مي گويند:

انسان قادر است با اراده خود، صوري را موجود يا معدوم نمايد، با اينكه صور ذهنيه كاملاً وابسته به شخص متصور است. در واقع، شأني از شئون انسان محسوب مي شود؛ همچنان كه در بهشت نعمت هاي الهي به همين روش و با اراده بهشتيان خلق مي شود. (و در خارج موجود مي شود) و به استمرا اراده آنان ادامه مي يابند، يفَجّرونَها تَفجيرًا (دهر: 6؛ ر.ك: طباطبائي،1417ق، ج 20، ص 125).

به اين لحاظ، نعمت هاي بهشت نيز از شئون و مظاهر بهشتيان اند. همين نسبت ميان انسان كامل با همه مخلوقات الهي وجود دارد، و با اراده انسان كامل تمامي ممكنات خلق مي شوند و با استمرار اراده او باقي مي مانند، ازجمله اين ممكنات، كه وابستگي تامّ به انسان كامل دارند، ملائكه هستند. در نتيجه، ملائكه با همه مراتبي كه دارند از شئون و مظاهر انسان كامل خواهند بود (جوادي آملي، 1386، ج 1، ص 140).

5. انسان كامل مسجود دائمي ملائكه

يكي ديگر از مباحثي كه به شناخت رابطه ميان ملائكه با انسان كامل كمك مي كند، جريان سجده ملائكه به حضرت آدم عليه السلام مي باشد. اما اينكه سجده به چه معناست، بايد گفت: با توجه به اينكه ملائكه داراي ابدان مادي نيستند و لزوماً احكام و ويژگي هاي موجودات مادي را نخواهند داشت. طبيعتاً سجده ملائكه به صورت مادي و ظاهري صورت نمي گيرد. پس، سجده در آية مباركه طبق قاعده، به معناي كرنش و تواضع كامل نسبت به كامل ترين موجود و مخلوق الهي است.

اقوال و مباحثي پيرامون ساجدين و مسجودين و همچنين در دوام سجده تا روز قيامت مطرح گرديده است. در اينجا به اختصار مي توان گفت: هرچند ظاهر آية مباركه ظهور در سجده همه ملائكه دارد، ولي برخي از ملائكه (مهيمين) و عالين از امر به سجود مستثنا بودند (ر.ك: فناري، 1384، ص 403). در رابطه با مسجودين ملائكه بايد گفت: انسان كامل مسجود قرار مي گيرد، هرچند كه اين دستور الهي با نمايندگي حضرت آدم عليه السلام از نوع انساني به مرحله عمل و تحقق رسيده است. اما ملاك خلافت الهي، كه جامعيت اسماء است، در نسل حضرت آدم ادامه مي يابد. همين دليل بر دوام سجده بر انسان كامل نيز مي باشد. استمرار سجود نيز از مباحثي است كه عرفا آن را از ويژگي هاي انسان كامل مي دانند و در كتاب هاي خود در بخش انسان كامل، بيان كرده اند.

ابن عربي در الفتوحات المكية مي نويسد:

لأنّ السجودَ التطأطؤ و الانخفاض، و قدعرفوا أنّ الأرضَ موضعُ الخليفة، و أمروا بالسجودِ فطأطؤا عن أمرِ اللّه، ناظرين إلي مكان هذا الخليفة، حتى يكون السجودُ له، لأنّ اللّهَ أمرَهم بالسجود له، و لم يزلْ حكم السجود فيهم لآدم و للكامل أبدا دائما (ابن عربي، بي تا، ج 3، ص 152).

سجود (ملائكه) به معناي سر فروافكندن و كرنش است. زمين محل اقامت خليفه مي باشد. ملائكه به محض اينكه امر به سجود شدند، اطاعت كردند و كرنش كردند. در حالي كه به محل اقامت خليفه (زمين) مي نگريستند؛ چراكه خداوند ايشان را مأمور كرده بود و پيوسته اين سجده به آدم و انسان كامل دوام دارد.

قونوي در دوام سجده و تواضع ملائكه مي گويد:

إنّ هذا السجودَ مستمرٌ ما دامَ في الوجودِ خليفة، و الخلافة باقية الى يوم القيامة، فالسجودُ باقٍ؛ اين سجده پيوسته نسبت به خليفه دوام دارد، و خلافت تا قيامت (در زمين) وجود دارد، پس سجود دائمي است (قونوي، 1375، ص 138؛ فناري، سال1384، ص 343؛ صدرالمتألهين، سال1366ق، ج 3، ص 79).

بنابراين، بايد گفت: سجده دائمي ملائكه بر انسان كامل اولاً، دليل بر افضليت مقام و جايگاه هستي شناسانه انسان كامل است. ثانياً، دليل بر اين خواهد بود كه ملائكه هميشه مطيع و خادمان وي خواهند بود.

نتيجه گيري

برخي از ملائكه به مقام قرب الهي متصف شده اند. همين ويژگي ممتاز است كه آنها را در عالي ترين مرتبه خلقي، يعني مرتبه عقول و مفارقات جاي داده است. اما قرب و جايگاه ويژه اين دسته از ملائكه سبب نشده است كه از مرتبه انسان كامل فراتر روند؛ چرا كه انسان كامل و به عبارت دقيق تر، حقيقت محمديه با جمع كردن ميان جهات حقّي و خلقي از مرتبه تعينات خلقي صعود كرده و عالي ترين درجه قرب و كمال را در خود پياده كرده است. از اين رو، واسطه فيض تمام هستي و من جمله ملائكه قرار گرفته است. شاهد بر اين مدعا، كرنش و خضوع دائمي ملائكه بر انسان كامل و حقيقت محمديه خواهد بود.


 

منابع

إبن عربي، محيي الدين، 1336، انشاء الدوائر، تصحيح و تعليق مهدي محمد ناصرالدين، ليدن، بريل.

ـــــ ، 1370، فصوص الحكم، مصحح محقق ابوالعلاء عفيفي، چ دوم، تهران، الزهراء.

ـــــ ، بي تا، الفتوحات المكية، (چهارجلدي)، بيروت: دارالصادر.

ابن منظور، محمدبن مكرم، 1363، لسان العرب، قم، ادب حوزه.

تركه، صائن الدين علي، 1378، شرح فصوص الحكم، تصحيح و تعليق محسن بيدارفر، قم، بيدار.

جندي، مؤيدالدين، 1423ق، شرح الفصوص الحكم، تصحيح سيدجلال الدين آشتياني، قم، بوستان كتاب.

جوادي، آملي عبدالله، 1372، انسان در اسلام، تهران، مركز نشر فرهنگي رجا.

الجيلي، عبدالكريم، 1418ق، انسان كامل، تصحيح و تعليق ابو عبدالرحمان صلاح بن محمد بن عويصه، بيروت، دارالكتب العلمية.

حمادجوهري، اسماعيل، 1399ق، الصحاح، تحقيق عبدالغفور عطار، چ دوم، بيروت دارالعلم.

طباطبائي، سيدمحمدحسين، 1417ق، الميزان في تفسيرالقرآن، چ پنجم، قم، جامعه مدرسين.

فراهيدي، خليل احمد، 1414ق، العين، قم، اسوه.

فرغاني، سعيدالدين، 1428ق، منتهي المدارك في شرح تائيه ابن فارض، تصحيح و تعليق عاصم ابراهيم الكيالس الحسيني الشاذلي الدرقاوي، بيروت: دارالكتب العلمية.

فناري، حمزه، 1384، مصباح الانس، تصحيح محمد خواجوي، چ دوم، تهران، مولي.

قونوي، صدرالدين 1371، الفكوك، محمد خواجوي، تهران، مولي.

قونوي، صدرالدين 1375، النفحات الالهية، تصحيح و تعليق محمد خواجوي، تهران، مولي.

قيصري، داود، 1383، شرح فصوص الحكم، تصحيح و تعليق سيدجلال الدين آشتياني، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

كاشاني، عبدالرزاق، 1370، شرح فصوص الحكم، چ چهارم، قم، بيدار.

مجلسي، محمدباقر، 1403ق، بحارالانوار، چ دوم، بيروت، داراحياءالتراث العربي.

النابلسي، عبدالغني، 1429ق، جواهر النصوص في شرح الفصوص، تصحيح عاصم ابراهيم الكيالس الحسيني الشاذلي الدرقاوي، بيروت، دارالكتب العلميه.

يزدان پناه سيديدالله، 1389، مباني و اصول عرفان نظري، نگارش سيدعطاء أنزلي، چ دوم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.