چيستي ملائكه از منظر عرفان

سال چهارم، شماره اول، پياپي 9، بهار و تابستان 1394

حسين صدري / کارشناس ارشد عرفان اسلامي، مؤسسة  آموزشي و پژوهشي امام خميني ره sadria63@jmail.com

داود حسن زاده كريم آبادي / دانشجوي دكتري مدرسي معارف اسلامي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام

دريافت: 09/11/1393 ـ پذيرش: 24/03/1394

چكيده

مراتب هستي نزد حكماي مسلمان، شامل عقول، مثال و ماده است. ملائكه با مأموريتي كه از جانب حق تعالي دارند، در تمام مراتب هستي حاضرند و در هر موطني با لباس همان مقام حضور پيدا مي كنند. از اين رو، برخي مجرد و برخي با ابدان سماوي هستند. اين وسايط فيض و كارگزاران الهي، كه در سراسر متون ديني توصيف شده اند، در اصناف و اوصاف متعددي، وظايف خود را بدون هيج گونه جبري در نهايت اختيار و اراده انجام مي دهند و بر اساس قابليت ها و كمالاتي كه دارند، به علم الهي آراسته شده و در مراتب هستي سكنا گزيده اند. از اين رو، مدال «عباد مقرب»، «مسبِح»، «معصوم» و مانند آن را بر گردن آويخته اند.

كليد واژه ها: چيستي ملائكه، اقسام ملائكه، عرفان، ابن عربي.