رياضت در قرآن و روايات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 10، بهار و تابستان 1395

محمود ناصري/ دانشجوي كارشناسي ارشد مدرسي معارف اسلامي دانشکده الهيات دانشگاه تهران

علي احمدپور/ دانشجوي دكتري معارف اسلامي دانشگاه تهران ahmadpoor61@yahoo.com

دريافت: 21/02/1395 ـ پذيرش: 06/07/1395

چکيده

بي‌ترديد، مهم‌ترين مسئله براي رسيدن به سعادت، كه مطمح‌نظر آيين مقدس اسلام قرار گرفته‌، مسئلة تزکية نفس و پرورش روح است. از منظر اسلام، اين تزكيه به وسيله مجاهده با نفس، كه همان مفهوم «رياضت» است، صورت مي‌پذيرد. برخي رياضت‌ها در انديشة ديني، قابل تأييد و برخي مردود است.  
با توجه به هجوم نحله‌هاي دروغين عرفاني شرقي و غربي در جامعة امروز و انحراف از اسلام اصيل، اين پژوهش بر آن است تا با ارائة نگاهي عميق به ديدگاه اسلام و تبيين جايگاه رياضت در آموزه‌هاي آن، روش صحيح براي هر‌گونه اقدامي در اين زمينه را تبيين و به‌ موانع و آفات رياضت از ديدگاه حضرات معصومين عليهم السلام،  اشاره کند كه رياضت تنها در محدودة شريعت و در بستر دستورهاي الهي تضمين شده، و چنين رياضتي است كه مي‌تواند سالك را به مراتب بلند عرفاني برساند.

كليد‌واژه‌ها: رياضت، قرآن، روايات، جهاد با نفس، صبر.