عرش و كرسي از منظر علامه طباطبائي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 13، پاييز و زمستان1396

مرتضي زاده بامري/ دانشجوي دكتري فلسفة اسلامي
دريافت: 15/08/1397 - پذيرش: 08/12/1397

چکيده
از جمله حقايقي که در قرآن کريم مطرح شده و انديشمندان بسياري دربارة آن اظهار نظر کرده‌اند «عرش» و «کرسي» است. علامه طباطبائي يکي از انديشمنداني است که با تلفيقي از روش «عقلي» و «نقلي» به تبيين آن پرداخته است. از منظر ايشان، «عرش» و «کرسي»، حقيقت واحدي است که به حسب اجمال و تفصيل و بطون و ظهور، به دو مرتبه تقسيم و از هم جدا مي‌شوند؛ به‌گونه‌اي‌که اجمال آنچه در عرش است به‌ تفصيل در کرسي ظهور پيدا مي‌کند. اين ‌دو حقيقت موجوداتي مجرد و از حقايق عالم عقل به‌شمار مي‌روند و دو مرتبه از مراتب علم فعلي حق تعالي هستند. صور و تمثال تمام موجودات در عرش و کرسي وجود دارد و تدبير امور عالم و زمام جميع حوادث و اسباب آنها به عرش منتهي مي‌گردد. عرش و کرسي در دنيا و آخرت حاملاني دارند. براي اين‌ دو حقيقت در شريعت، اوصاف گوناگون و نام‌هاي متفاوتي نيز ذكر شده است.
کليدواژه‌ها: عرش، کرسي، علم الهي، علامه طباطبائي.